پیشنهادات
 
  آمار سایت
مهمان : 6
امروز : 180
ديروز : 199
ماه : 8781
 
تاریخ : چهارشنبه 28 شهريور 1397     |     کد : 592

آگهی مزایده عمومی عبارتست از فروش و واگذاری 68 واحد تجاری و 29 واحد خدماتی متعلق به سازمان قطار شهری

فروش و واگذاری 68 واحد تجاری و 29 واحد خدماتی متعلق به سازمان قطار شهری تبریز و حومه واقع در پروژه تجاری و خدماتی عتیق در چهارراه شهید بهشتی شهر تبریز

آگهی مزایده عمومی (شماره 2-97)

1)      مزایده گذار : سازمان قطار شهری تبریز و حومه به نشانی : تبریز  بلوار 29 بهمن

تلفن : 8-33290001-041      فاکس : 33290066-041

2)     موضوع مزایده : عبارتست از فروش و واگذاری 68 واحد تجاری و 29 واحد خدماتی متعلق به سازمان قطار شهری تبریز و حومه واقع در پروژه تجاری و خدماتی عتیق در چهارراه شهید بهشتی شهر تبریز بشرح ذیل :میزان سپرده (ريال)

قیمت کل (ریال)

قیمت هر متر مربع (ریال)

متراژ

(متر مربع)

کاربری

شماره واحد

ردیف

واحدهای تجاری زیرزمین اول

223,250,000

4.465.000.000

44.650.000

100

تجاری

1

1

109,590,000

2.191.800.000

56.200.000

39

تجاری

3

2

112,400,000

2.248.000.000

56.200.000

40

تجاری

4

3

135,150,000

2.703.000.000

53.000.000

51

تجاری

5

4

187,600,000

3.752.000.000

53.600.000

70

تجاری

6

5

179,800,000

3.596.000.000

60.000.000

77

تجاری

7

6

179,800,000

3.596.000.000

62.000.000

58

تجاری

8

7

189,000,000

3.780.000.000

63.000.000

60

تجاری

9

8

192,200,000

3.844.000.000

62.000.000

62

تجاری

10

9

214,200,000

4.284.000.000

63.000.000

68

تجاری

11

10

214,200,000

4.284.000.000

63.000.000

68

تجاری

12

11

214,200,000

4.284.000.000

63.000.000

68

تجاری

13

12

224,000,000

4.480.000.000

64.000.000

70

تجاری

14

13

230,400,000

4.608.000.000

64.000.000

72

تجاری

15

14

333,900,000

6.678.000.000

53.000.000

126

تجاری

1/15

15

119,000,000

2.380.000.000

70.000.000

34

تجاری

17

16

105,000,000

2.100.000.000

75.000.000

28

تجاری

1/17

17

235,000,000

4.700.000.000

50.000.000

94

تجاری

18

18

229,500,000

4.590.000.000

51.000.000

90

تجاری

19

19

156,600,000

3,132,000,000

54,000,000

58

تجاری

20

20

201,000,000

4,020,000,000

60,000,000

67

تجاری

21

21

216,000,000

4,320,000,000

60,000,000

72

تجاری

22

22

297,000,000

5,940,000,000

60,000,000

99

تجاری

23

23

280,600,000

5,612,000,000

61,000,000

92

تجاری

24

24

150,000,000

3,000,000,000

60,000,000

50

تجاری

25

25

150,000,000

3,000,000,000

60,000,000

50

تجاری

26

26

294,500,000

5,890,000,000

62,000,000

95

تجاری

27

27

366,750,000

7,335,000,000

45,000,000

163

تجاری

28

28

369,000,000

7,380,000,000

41,000,000

180

تجاری

29

29

295,375,000

5.907.500.000

42.500.000

139

تجاری

31

30

255,000,000

5.100.000.000

51.000.000

100

تجاری

32

31

262,650,000

5.253.000.000

51.000.000

103

تجاری

33

32

295,800,000

5.916.000.000

51.000.000

116

تجاری

34

33

247,350,000

4.947.000.000

51.000.000

97

تجاری

35

34

125,400,000

2.508.000.000

57.000.000

44

تجاری

36

35

96,600,000

1.932.000.000

42.000.000

46

تجاری

37

36

156,600,000

1.804.000.000

41.000.000

44

تجاری

38

37

واحدهای تجاری طبقه همکف

322,500,000

6.450.000.000

150.000.000

43

تجاری

1

38

364,650,000

7.293.000.000

143.000.000

51

تجاری

8

39

246,000,000

4.920.000.000

120.000.000

41

تجاری

19

40

155,250,000

3.105.000.000

115.000.000

27

تجاری

22

41

280,000,000

5.600.000.000

56.000.000

100

تجاری

29

42

157,700,000

3.154.000.000

83.000.000

38

تجاری

30

43

172,000,000

3.440.000.000

86.000.000

40

تجاری

31

44

172,000,000

3.440.000.000

86.000.000

40

تجاری

32

45

180,600,000

3.612.000.000

86.000.000

42

تجاری

33

46

335,800,000

6.716.000.000

92.000.000

73

تجاری

34

47

251,750,000

5.035.000.000

95.000.000

53

تجاری

35

48

251,750,000

5.035.000.000

95.000.000

53

تجاری

36

49

329,000,000

6.580.000.000

94.000.000

70

تجاری

37

50

324,300,000

6.486.000.000

94.000.000

69

تجاری

38

51

340,000,000

6.800.000.000

100.000.000

68

تجاری

39

52

350,000,000

7.000.000.000

100.000.000

70

تجاری

40

53

واحدهای تجاری طبقه اول

108,000,000

2.160.000.000

60.000.000

36

تجاری

2

54

120,000,000

2.400.000.000

60.000.000

40

تجاری

4

55

226,300,000

4.526.000.000

62.000.000

73

تجاری

6

56

220,100,000

4.402.000.000

62.000.000

71

تجاری

8

57

241,500,000

4.830.000.000

70.000.000

69

تجاری

10

58

241,500,000

4.830.000.000

70.000.000

69

تجاری

12

59

307,100,000

6.142.000.000

74.000.000

83

تجاری

14

60

207,700,000

4.154.000.000

67.000.000

62

تجاری

16

61

195,500,000

3.910.000.000

46.000.000

85

تجاری

18

52

171,550,000

3.431.000.000

47.000.000

73

تجاری

20

63

132,000,000

2.640.000.000

55.000.000

48

تجاری

22

64

270,000,000

5.400.000.000

60.000.000

90

تجاری

24

65

350,750,000

7.015.000.000

61.000.000

115

تجاری

36

66

219,000,000

4.380.000.000

60.000.000

73

تجاری

38

67

97,650,000

1.953.000.000

63.000.000

31

تجاری

40

68

واحدهای خدماتی طبقه سوم 

201,600,000

4.032.000.000

42.000.000

96

خدماتی

1

69

130,500,000

2.610.000.000

45.000.000

58

خدماتی

1/1

70

148,500,000

2.970.000.000

45.000.000

66

خدماتی

2

71

152,650,000

3.053.000.000

43.000.000

71

خدماتی

3

72

152,650,000

3.053.000.000

43.000.000

71

خدماتی

4

73

332,100,000

6.642.000.000

41.000.000

162

خدماتی

6

74

207,000,000

4.140.000.000

45.000.000

92

خدماتی

7

75

198,000,000

3.960.000.000

45.000.000

88

خدماتی

9

76

198,000,000

3.960.000.000

45.000.000

88

خدماتی

10

77

200,200,000

4.004.000.000

44.000.000

91

خدماتی

11

78

240,800,000

4.816.000.000

43.000.000

112

خدماتی

12

79

240,800,000

4.816.000.000

43.000.000

112

خدماتی

13

80

198,000,000

3.960.000.000

45.000.000

88

خدماتی

14

81

189,000,000

3.780.000.000

45.000.000

84

خدماتی

15

82

145,700,000

2.914.000.000

47.000.000

62

خدماتی

17

83

257,600,000

5.152.000.000

46.000.000

112

خدماتی

21

84

257,600,000

5.152.000.000

46.000.000

112

خدماتی

22

85

257,600,000

5.152.000.000

46.000.000

112

خدماتی

23

86

282,900,000

5.658.000.000

46.000.000

123

خدماتی

24

87

287,500,000

5.750.000.000

46.000.000

125

خدماتی

27

88

382,200,000

7.644.000.000

42.000.000

182

خدماتی

28

89

382,200,000

7.644.000.000

42.000.000

182

خدماتی

29

90

252,000,000

5.040.000.000

45.000.000

112

خدماتی

30

91

247,500,000

4.950.000.000

45.000.000

110

خدماتی

33

92

249,750,000

4.995.000.000

45.000.000

111

خدماتی

34

93

211,500,000

4.230.000.000

47.000.000

90

خدماتی

35

94

135,300,000

2.706.000.000

41.000.000

66

خدماتی

36

95

131,200,000

2.624.000.000

41.000.000

64

خدماتی

37

96

144,000,000

2.880.000.000

40.000.000

72

خدماتی

38

97

3) نوع تضمین شرکت در مزایده :

تضمین شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی می باشد که باید به یکی از شکل های ذیل به نفع سازمان قطار شهری تبریز و حومه ارائه گردد :

الف) اصل رسید بانکی واریز نقدی به حساب شماره 100100106 نزد بانک شهر شعبه اطباء تبریز بنام سازمان قطار شهری تبریز و حومه

ب) ضمانتنامه بانکی به نفع مزایده گذار

ج) ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

د) انواع اوراق مشارکت

4) محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، محل تحویل و گشایش پیشنهادها :

الف : از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که داوطلب شرکت در مزایده می باشند دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ 97/7/12 جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ -/300.000 ريال واریزی به حساب جاری 9100065 بنام سازمان قطار شهری تبریز و حومه، نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز (این مبلغ غیر قابل استرداد می باشد) به نشانی ذیل مراجعه نمایند :

تبریز - بلوار 29 بهمن - سازمان قطار شهری تبریز و حومه  امور بازرگانی

تلفن : 8-33290001-041 فاکس : 33290066-041

ب : شرکت کنندگان در مزایده باید پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 97/7/29 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. پیشنهادهای واصله در ساعت 15 همان روز در اتاق کمیسیون گشایش و رسیدگی خواهد شد.

(به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد).

ضمناً آگهی مزایده در سایت سازمان به نشانی www.tabrizmetro.ir موجود می باشد و هزینه آگهی مزایده، به نسبت قیمت پایه هر واحد به کل قیمت پایه مزایده برعهده برنده مزایده می باشد.

                                                                      روابط عمومی  سازمان قطار شهری تبریز و حومه
نوشته شده در   چهارشنبه 28 شهريور 1397  توسط   مدیر سایت سازمان قطار شهری تبریز    تعداد بازدید  157
PDF چاپ