پیام سال رهبری
 
 نقشه مترو
 
  ارکان سازمان
 
شورای سازمان 
عضو شورای سازمان
دکتر یعقوب وحیدکیا
(  مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز )
رییس شورای سازمان
دکتر یعقوب هوشیار شهردار کلانشهر تبریز
 
عضو شورای سازمان : مهندس اسد الله مقدم عضو شورای سازمان: دکتر مظفر سلیمانی
( معاون مالی و اقتصادی شهرداری کلانشهر تبریز)
   
   
هیئت مدیره سازمان 
 
 مدیر عامل سازمان و رییس هیئت مدیره
 دکتر یعقوب وحیدکیا
عضو هیئت مدیره سازمان
مهندس اسماعیل اسدالله‌زاده اقدم
   
   
   
عضو علی البدل هیئت مدیره سازمان
مهندس قهرمان زارع