پیام سال رهبری
 
 نقشه مترو
 
  ناوگان

ناوگان پیش بینی شده برای خط یک قطار شهری تبریزبا آرایش 5 واگن، شامل ( سه واگن موتوردار و دو واگن تریلر) با طول 100 متر خواهدبود. بدین منظور طول سکوهای سوار وپیاده شدن مسافرین به اندازه همان 100 مترطول ساخته شده است و با مشخصات مشروحه ذیل مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت:

ظرفیت حمل مسافر هر واگن:                                    172نفرایستگاه، 42نفر نشسته جمعاً 214نفر

ظرفیت حمل قطار:                                                  1070نفر به ازای 5نفر در هر متر مربع

ولتاژ خط:                                                              1500 ولت       DC                              

نوع دریافت برق:                                                    برق بالاسری  

تعداد درب هر واگن:                                                8 درب

حداکثر بار محوری                                                  12/5تن

حداقل شعاع قوس افقی در توقفگاه                           50متر

حداقل شعاع قوس افقی در مسیر                             2000 متر

طول واگن:                                                            20متر

عرض واگن:                                                          2600 میلی متر          

ارتفاع واگن:                                                          3700میلی متر

ارتفاع کف:                                                           1100 میلی متر           

حداکثر شیب خط:                                                  4/8%

حداکثر شتاب در هنگام حرکت:                                 1متر بر مجذور ثانیه

حداکثر سرعت قطار:                                              80 کیلومتر در ساعت

سرعت متوسط:                                                    32 کیلومتر در ساعت