اشیاء گمشده
چگونه وسایل گمشده را پیدا کنیم؟
اشیاء پیدا شده در ایستگاه های خط یک را از واحد روابط عمومی به شماره تلفن 33290104-041 جویا شوید. لازم به ذکر است صاحب شیء جهت دریافت ، با ارائه کارت شناسائی معتبر در ساعت اداری اقدام نماید.
شماره تلفن گویا: 33290077-041  داخلی 1021