پیام سال رهبری
 
 نقشه مترو
 
  مدیران عامل قبلی
مدیران عامل سازمان از بدو تأسیس تاکنون
دکتر علی خوشروان آذر
دکترای تخصصی مهندسی عمران

1380 - 1384مرحوم مهندس بهرام عبابافی
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 سالهای 1385 تا 1389


مهندس جواد انصاری
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تبریز
1389- دی ماه 1392

مهندس محمدصادق پشیمنه آذر
کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تبریز
بهمن ماه 1392 - آذر ماه 1396


مهندس مصطفی مولوی‌فرد
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تبریز - کارشناسی ارشد دافوس ارتش
فروردین 1397- خرداد ماه 1401دکتر یعقوب وحید کیا
خردادماه 1401 -