پیشنهادات و انتقادات
 
  آمار سایت
مهمان : 0
امروز : 0
ديروز : 199
ماه : 8753
 
 مناقصات
واگذاری و اجاره فضاهای تبلیغاتی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

مزایده عمومی
واگذاری و اجاره فضاهای تبلیغاتی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

آگهی مزایده اجاره شماره 5001093772000003 سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از فضاهای تبلیغاتی را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت الکترونیکی به اجاره واگذار نماید.
1401/10/01
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تامین کنندگان

آگهی مناقصه
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تامین کنندگان

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد تجدید ارزیابی کیفی مناقصه ‏« تأمین و حمل انواع کابل های نسوز، کم دود و فاقد گازهای هالوژنه مورد نیاز پروژه تهویه فاز 2 و 3 خط یک »‏ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1401/09/24
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات 100 دستگاه پله برقی های ایستگاه های خط یک قطار شهري تبريز

آگهی ارزیابی کیفی(ارزیابی صلاحیت)
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات 100 دستگاه پله برقی های ایستگاه های خط یک قطار شهري تبريز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد ارزیابی کیفی (ارزیابی صلاحیت) مناقصه عمومی « انجام عملیات نگهداری و تعمیرات 100 دستگاه پله برقی ایستگاه های خط یک قطار شهري تبريز » را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1401/09/24
فروش و واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری بهداشتی و درمانی متعلق به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی فروش املاک
فروش و واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری بهداشتی و درمانی متعلق به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری بهداشتی و درمانی تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولj بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
1401/09/22
فروش و واگذاری 6 واحد تجاری واقع در مجتمع تجاری صدرا متعلق به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی فروش املاک
فروش و واگذاری 6 واحد تجاری واقع در مجتمع تجاری صدرا متعلق به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد 6 واحد تجاری تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
1401/09/07
تأمین و حمل انواع کابلهای نسوز، کم دود و فاقد گازهای هالوژنه مورد نیاز پروژه تهویه فاز 2 و 3 خط یک

مناقصه عمومی
تأمین و حمل انواع کابلهای نسوز، کم دود و فاقد گازهای هالوژنه مورد نیاز پروژه تهویه فاز 2 و 3 خط یک

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه ‏« تأمین و حمل انواع کابلهای نسوز، کم دود و فاقد گازهای هالوژنه مورد نیاز پروژه تهویه فاز 2 و 3 خط یک »‏را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1401/08/23
انجام خدمات تنظیفات ، تشریفات و نگهداری فضای سبز ایستگاه ها و پایانه های خط یک قطار شهری تبریز

مناقصه عمومی
انجام خدمات تنظیفات ، تشریفات و نگهداری فضای سبز ایستگاه ها و پایانه های خط یک قطار شهری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد مناقصه عمومی ‏« انجام خدمات تنظیفات ، تشریفات و نگهداری فضای سبز ایستگاه ها و پایانه های خط یک قطار شهری تبریز»‏ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1401/08/21
 انجام خدمات امور ایستگاه ها شامل کنترل و فروش بلیت، سکوبانی و خدمات مربوط به اتاق های کنترل ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز

مناقصه عمومی
انجام خدمات امور ایستگاه ها شامل کنترل و فروش بلیت، سکوبانی و خدمات مربوط به اتاق های کنترل ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد مناقصه عمومی ‏« انجام خدمات امور ایستگاه ها شامل کنترل و فروش بلیت، سکوبانی و خدمات مربوط به اتاق های کنترل ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز »‏را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1401/07/24
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم سیگنالینگ در فازهای اول و دوم و پایانه ائل گلی خط یک قطار شهری تبریز

آگهی تجدید مناقصه عمومی
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم سیگنالینگ در فازهای اول و دوم و پایانه ائل گلی خط یک قطار شهری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ‏« انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم سیگنالینگ در فازهای اول و دوم و پایانه ائل گلی خط یک قطار شهری تبریز »‏ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1401/07/18
فروش و واگذاری تعداد 103 مورد از املاک متعلق به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

آگهی مزایده عمومی فروش املاک
فروش و واگذاری تعداد 103 مورد از املاک متعلق به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد 103 مورد از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
1401/07/12
آرشیو Print RSS