تابلوی اعلانات

 
  پیشنهادات وانتقادات

در صورت داشتن نظر و پیشنهاد با ما از طریق روشهای زیر حاصل نمایید  :


      33290001-8 -98413+  و    33290104- 98413+ ( خط مستقیم روابط عمومی سازمان قطار شهری تبریز)


 و یا به پست الکترونیک  info@tabrizmetro.ir و h.shahbazi@tabrizmetro.ir  ایمیل ارسال نمایید.

  همچنین می توانید به شماره  100000000033 پیام کوتاه ارسال نمایید.

نوشته شده
ویرایش شده