پیشنهادات و انتقادات
 
  آمار سایت
مهمان : 0
امروز : 516
ديروز : 875
ماه : 37584
 
تاریخ : دوشنبه 30 بهمن 1396     |     کد : 533

آگهی مزایده عمومی فروش و واگذاری ملک در محدوده ایستگاه شماره 7 خط یک قطار شهری تبریز واقع در فلکه دا

آگهی مزایده عمومی فروش و واگذاری ملک در محدوده ایستگاه شماره 7 خط یک قطار شهری تبریز واقع در فلکه دانشگاه

آگهی مزایده عمومی (شماره 4-96)

1-    مزایده گزار : سازمان قطار شهری تبریز و حومه به نشانی : تبریز بلوار 29 بهمن

تلفن : 8-33290001-041      فاکس : 33290066-041

2-    موضوع مزایده : عبارتست از فروش و واگذاری ملک در محدوده ایستگاه شماره 7 خط یک قطار شهری تبریز واقع در فلکه دانشگاه

ردیف

مساحت (مترمربع)

کاربری

آدرس ملک

نوع سند

قیمت پایه مزایده (ريال)

5 درصد تضمین شرکت در مزایده

1

10748

تجاری خدماتی

تبریز

فلکه دانشگاه

محدوده ایستگاه شماره 7 خط یک قطار شهری تبریز و حومه

محدوده موضوع مزایده شامل چهار قطعه زمین میباشد.

دو قطعه زمین دارای سند ششدانگ و دو قطعه زمین دارای قرارداد واگذاری است.

2.149.600.000.000

107.480.000.000

3-    نوع تضمین شرکت در مزایده :

تضمین شرکت در مزایده بایستی به یکی از شکلهای زیر بنفع سازمان قطار شهری تبریز و حومه ارائه گردد :

الف) اصل رسید بانکی واریز نقدی به حساب شماره 100100106 نزد بانک شهر شعبه اطباء تبریز بنام سازمان قطار شهری تبریز و حومه

ب) ضمانتنامه بانکی به نفع مزایده گزار

ج) ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

د) انواع اوراق مشارکت

4-    محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، محل تحویل و گشایش پیشنهادها :

الف : از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که داوطلب شرکت در مزایده می باشند دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ 96/12/06 جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ -/1.000.000 ريال واریزی به حساب جاری 9100065 بنام سازمان قطار شهری تبریز و حومه، نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز (این مبلغ غیر قابل استرداد می باشد) به نشانی ذیل مراجعه نمایند :

تبریز - بلوار 29 بهمن - سازمان قطار شهری تبریز و حومه امور بازرگانی

تلفن : 8-33290001-041 فاکس : 33290066-041

ب : شرکت کنندگان در مزایده باید پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 96/12/20 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. پیشنهادهای واصله در ساعت 15 همان روز در اتاق کمیسیون گشایش و رسیدگی خواهد شد.

(به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد).

ضمناً آگهی مزایده در سایت سازمان به نشانی www.tabrizmetro.ir موجود می باشد و هزینه آگهی مزایده، برعهده برنده مزایده می باشد.

                                                                                                          روابط عمومی سازمان قطار شهری تبریز و حومه
نوشته شده در   دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط   مدیر سایت سازمان قطار شهری تبریز    تعداد بازدید  610
PDF چاپ چاپ