قراردادها
 
لیست قراردادهای پیمانکاری در حال اجرای سازمان قطار شهری تبریز (معاملات بزرگ)  
ردیف موضوع قرارداد شماره و تاریخ  قرارداد مبلغ قرارداد(ریال) مدت قرارداد نام پیمانکار نام مشاور  
1 خرید و نظارت بر نصب و تست و راه اندازی سیستم سیگنالینگ خط یک 86-2616 21.018.317 یورو 42ماه پادرعد ریل بندر  
86/10/3 10.271.883.480 ریال  
2 خرید و نظارت بر نصب تجهیزات پستهای   86-997 5.016.784 یورو   برسان ریل بندر  
86/4/25 509.185.824 ریال  
3 خرید سیستم مخابرات و اسکادا خط یک 6415/21 15.192.240 یورو 42 ماه زعیم ریل بندر  
89/3/12 35038063000 ریال  
4 طرح و ساخت خط 2 قطار شهری تبریز 90-3604 380000000  یورو  84 ماه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مشاور
پردیسان‌سازه طراحان
(مشاور کارفرما)
 
90/12/23 5,538,000,000,000 ریال  
4 طراحی و ساخت ایستگاههای 7و10و11و12و13و14و15و16 و تونل محدوده ایستگاه 7 (EPC) 90-1429 785,415,886,555 36 ماه ملی ساختمان-گنو-سازبن پژوه عرصه  
90/5/25  
5 عملیات اجرایی پوشش رمپ های 1و3 91-3883 8,308,865,110 6 ماه شرکت طاهر بنای لیلان نیرسان  
91/11/3  
6 عملیات اجرایی کارهای باقیمانده ایستگاه قطب (شماره 9) خط یک قطار شهری تبریز 71928 677,488,664,512 30 ماه  توسعه خدمات زیربنایی پارس گنو  
93/12/27  
7 عملیات اجرایی احداث ایستگاه دانشگاه (شماره 7) خط یک قطار شهری تبریز 94-1402 195,437,627,503 24ماه  توسعه خدمات زیربنایی پارس گنو  
94/3/20  
8 تامین سوزن و کراس اور های مورد نیاز فاز 3 و دپوی لاله 94-2415 173,532,000,000 12ماه گسترش صنایع ریلی ایران ریل بندر  
94/5/5  
9 تامین 970 تن ریل s49 94-5360 35,619,176,000 5 ماه ریل فراز تیما ریل بندر  
94/9/29  
10 تکمیل عملیات اجرایی ایستگاه نور و پله فرار مابین ایستگاههای 17 و 18 95-914 76,535,917,303 18ماه تهیه عرصه  
95/2/28  
11 عملیات اجرایی ایستگاه محققی 95-375 225,181,000,000 20ماه تهیه عرصه  
95/1/30  
12 عملیات اجرایی ایستگاه گازران 95-2428 418,000,000,000 24ماه آذر سیماب ساز بن پژوه  
95/5/12  
13 تامین، حمل و نصب کفپوش نابینایان، استند معرف ایستگاه ها، تابلوهاي ایمنی و هشدار دهنده و الزام کننده در دپوي ائل گلی و مسیر داخل 95-447 8,963,471,280 6ماه ثمین سازه آذربایجان نیرسان  
95/2/5  
14 خرید،حمل،نصب تست و راه اندازی 25 دستگاه آسانسور ایستگاههای فاز 2 خط یک قطار شهری تبریز 95-3958 44,843,270,000 10ماه بیوگونگ تکنیک آسانبر منا  
95/7/29  
15 عملیات روسازي راه آهن خطوط رفت و برگشت فاز 3 خط یک قطار شهري تبریز 95-5976 167,712,970,913 15ماه آذر پینار ریل بندر  
95/11/12  
16 عملیات اجرایی و تکمیلی ساختمانها محوطه و روسازی ریلی پایانه لاله 96-734 334,518,000,000 24ماه توسعه منابع آب و انرژی ایتسن  
96/2/21  
17 نصب تست و راه اندازی شبکه برق بالاسری فاز 3 خط یک 97-2164 23,280,632,590 6ماه صانع عمران برق ریل بندر  
97/5/6  
18 عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه 15 و 16 خط یک قطار شهری تبریز 97-747 531,731,483,781 20ماه توسعه خدمات زیربنایی پارس گنو  
97/8/1  
19 عملیات اجرایی ایستگاه قونقا 97-731 441,800,000,000 20ماه تهیه گنو  
97/2/23  
20 تامین برق مورد نیاز فاز 3 و دپوی لاله 97-3563 185,306,832,000 24ماه صنایع آترین تبریز منا  
97/7/21  
21 عملیات اجرایی باقیمانده ایسستگاه میدان ساعت 97-4100 206,952,333,146 15ماه سابیر بین الملل عرصه  
97/8/22  
22 نصب تست و راه اندازی تجهیزات سیگنالینگ فاز 3و دپوی لاله و باقیمانده فاز 2 97-4549 63,634,178,621 9ماه تام ایران خودرو- انرژی ریل بندر  
97/9/17  
23 نصب و راه اندازی شش دستگا ه پله برقی ایستگاه محققی 98-3124 2,680,000,000 1.5ماه بهران آسانبر منا  
98/7/15  
24 ساخت حمل و تحویل 4 دستگاه پله برقی ایستگاه امام حسین 98-4447 63,000,000,000 105روز بهران آسانبر منا  
98/10/5  
25 تامین بارگیری حمل باراندازی و تحویل قطعات شبکه بالاسری مورد نیاز خط یک قطار شهری تبریز 98/4855 12,154,150,250 4ماه آلو کاست ایران ریل بندر  
98/10/28  
26 تامین بسته بندی بارگیری حمل باراندازی و تحویل پکیج بوستر پمپ های آتش نشانی و تابلوهای چنج اور مورد نیاز خط یک 98-5178 79,926,912,500 6ماه پتکو ریل بندر  
98/11/16  
27 عملیات اجرایی فونداسیون شفت ورودی خط 3 قطار شهری تبریز 98-5335 83,500,000,000 6ماه آرمان نصر آذربایجان فراز آب  
98/11/27  
28 طراحی، تامین مصالح و تجهیزات حمل و نصب و راه اندازی سیستم تهویه فازهای دوم و سوم خط یک 99-883 2,736,905,268,446 24ماه سابیر بین الملل -  
99/3/22  
29 تامین، ساخت، حمل، بارگیری، تحویل و نصب پایه های شبکه برق بالاسری دپوی لاله خط یک قطار شهری تبریز 98-268 17,379,479,000 3ماه توسعه منابع آب و انرژی ریل بندر  
98/1/31  
30 عملیات اجرایی سیستم اطفا حریق فاز 3 و کارهای باقیمانده فاز 2 خط یک 99-315 205,351,499,956 9ماه بتن کاوش آذر آبادگان ریل بندر  
99/2/17  
31 نصب تست و راه اندازی  تجهیزات شبکه برق بالاسری دپوی لاله خط یک قطار شهری تبریز 99-287 17,979,110,055 9ماه صانع عمران برق ریل بندر  
99/2/15  
32 خرید حمل نصب تست و راه اندازی 17 دستگاه آسانسورهای ایستگاه میدان کهن امام حسین (ع) شهید باکری و نور خط یک قطار شهری تبریز 99-410 81,030,000,000 12ماه بهران آسانبر منا  
99/2/24