فرم درخو است ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی حضور در بانک اطلاعات تامین کنندگان
توجه:
شاخص های کلی ارزیابی تامین کنندگان به شرح موارد زیر خواهد بود:
1.تجربه کاری: (سابقه های اجرایی تامین کنندکان قطعات یدکی و تجهیزات صنعتی)
2.حسن سابقه در کارهای قبلی: (به استناد تاییدیه های مشتریان قبلی)
3. ارزیابی توان مالی: (صورت های مالی 3 الی 5 سال گذشته)
4.توان تجهیزاتی: (امکانات مکفی مرتبط با انجام فعالیت ها)
5.توان فنی و بر نامه ریزی: (داشتن تیم مجرب و نیروی انسانی مرتبط با موضوع فعالیت)
6.گواهینامه های صلاحیت: (مستندات قانونی و مجوزهای فعالیت تامین کننده)
نوشته شده
ویرایش شده