پیام سال رهبری

 

 
  عکس های گروه موقعیت دستگاه TBM
 
 
موقعیت دستگاه حفاری TBM در تبریز
موقعیت دستگاه حفاری TBM در تبریز
موقعیت دستگاه حفاری TBM در تبریز
موقعیت دستگاه حفاری TBM در تبریز
1 از 1‏