واحد سازمانی
امیر تورچیان
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:تورچیان
سمت سازمانی :مدیر نت خط و ابنیه شماره تماس :04133290001