واحد سازمانی
هادی نسل
نام کارمند :هادی نام خانوادگی:نسل
سمت سازمانی :مدیر نت نقلیه ریلی شماره تماس :04133290001