واحد سازمانی
علی شاه میرزائی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:شاه میرزائی
سمت سازمانی :مدیر ایمنی و تدوین مقررات شماره تماس :04133290001