واحد سازمانی
محمد خلدی قراملکی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:خلدی قراملکی
سمت سازمانی :مدیر عملیات شماره تماس :04133290001