واحد سازمانی
میرفاضل  موسوی
نام کارمند :میرفاضل نام خانوادگی:موسوی
سمت سازمانی :مدیر اجرایی تأسیسات و تجهیزات شماره تماس :04133290001