واحد سازمانی
مسعود  وجدانی
نام کارمند :مسعود نام خانوادگی:وجدانی
سمت سازمانی :دفتر فنی و طراحی شماره تماس :04133290001
مدیر دفتر فنی و طراحی سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری تبریز