واحد سازمانی
مهدی روحانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:روحانی
سمت سازمانی :مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شماره تماس :04133290001