واحد سازمانی
حسین حبیب زاده
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:حبیب زاده
سمت سازمانی :مدیر حقوقی و املاک شماره تماس :04133290001