واحد سازمانی
حسن  گنجی
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:گنجی
سمت سازمانی :مشاور مدیر عامل شماره تماس :04133290100