واحد سازمانی
امید محمدیان
نام کارمند :امید نام خانوادگی:محمدیان
سمت سازمانی :مدیر اجرایی ناوگان شماره تماس :04133290001
مدیر اجرایی ناوگان سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری کلانشهر تبریز