واحد سازمانی
مسعود قاسمی هلق
نام کارمند :مسعود نام خانوادگی:قاسمی هلق
سمت سازمانی :مدیر اجرایی خط دو شماره تماس :04133290001
مجری خط دو سازمان حمل ونقل ریلی