واحد سازمانی
بابک خاوندی
نام کارمند :بابک نام خانوادگی:خاوندی
سمت سازمانی :معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شماره تماس :33290091
مشخصات فردی
 نام و نام خانوادگی: بابک خاوندی  نام پدر: بایرام  تاریخ تولد: 1360
 سمت سازمانی: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی
 مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسي عمران
 سابقه خدمت (به سال):   19 سال
 
 سوابق اجرایی و مدیریتی
رديف از تاريخ تا تاريخ شركت - موسسه پرو‍‍ژه سمت
1 82/12/03 83/3/20 شركت پارس پنل دفتر مركزي مهندس دفتر فني
2 83/4/2 84/12/02 نزاجا – لشگر 21 حمزه پست مهندسي مهندس دفتر فني
3 84/12/14 87/2/15 شركت پارس پنل 244 واحدي رشديه مهندس دفتر فني -  مسئول كنترل پروژه
4 87/2/16 88/4/31 شركت بيس راه قطعات اول و سوم خط انتقال آب سد آيدوغموش کارشناس بازرگانی - مسئول كنترل پروژه - سرپرست دفتر فني
5 88/05/01 88/7/30 شركت پارس پنل دفتر مركزي مهندس دفتر فني -  مسئول كنترل پروژه
6 88/08/01 89/05/31 شركت مديريت پروژه گيتي 96 واحدي مسكن مهر سلماس سرپرست كارگاه – سرپرست دفتر فني – مسئول كنترل پروژه
7 89/06/01 90/7/25 شركت آوانتيل قطعه چهارم خط انتقال آب سد آيدوغموش معاونت كارگاه – سرپرست دفتر فني – مسئول كنترل پروژه - کارشناس بازرگانی
8 90/7/26 92/11/07 مهندسین مشاور گنو تونلهای عمیق ، شفت شماره 12 و ایستگاههای شماره 8 و9 خط یک قطار شهری تبریز کارشناس بازرگانی - مسئول كنترل پروژه
9 92/11/08 97/05/12 سازمان قطار شهری تبریز و حومه (قرارداد کار معین) مدیر برنامه ریزی و سرپرست امور اقتصادی
10 97/5/12 تاکنون سازمان قطار شهری تبریز و حومه (قرارداد کار معین) سرپرست امور اقتصادی