عکس های گروه نمایشگاه دستاوردهای مترو
 
 
عکس نمایشگادائمی (همکاران بازدید کننده)
عکس نمایشگادائمی (همکاران بازدید کننده)
عکس نمایشگاه(همکاران بازدید کننده)
عکس نمایشگاه(همکاران بازدید کننده)
بازدید کنندگان از نمایشگاه در مراسم افتتاح نمایشگاه
بازدید کنندگان از نمایشگاه در مراسم افتتاح نمایشگاه
افتتاح نمایشگاه با حضور مدیر عامل جناب آقای مهندس انصاری و قائم مقام سازمان جناب آقای مهندس بیت الله
افتتاح نمایشگاه با حضور مدیر عامل جناب آقای مهندس انصاری و قائم مقام سازمان جناب آقای مهندس بیت الله
نمایشگاه دستاوردهای مترو تبریز 1391
نمایشگاه دستاوردهای مترو تبریز 1391
نمایشگاه دستاوردهای مترو تبریز 1391
نمایشگاه دستاوردهای مترو تبریز 1391
نمایشگاه دستاوردهای مترو تبریز 1391
نمایشگاه دستاوردهای مترو تبریز 1391
نمایشگاه دائمی متروتبریز
نمایشگاه دائمی متروتبریز
افتتاح نمایشگاه دائمی مترو تبریز
افتتاح نمایشگاه دائمی مترو تبریز
1 از 1‏